Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

ESF Duurzame inzetbaarheid 2019

Van 8 tot en met 12 april a.s. zal er weer een nieuwe tender van de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid medewerkers opengesteld worden. Het budget bedraagt in deze tender 15 miljoen euro. Alleen volledige subsidieaanvragen zullen in behandeling worden genomen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wees er daarom tijdig bij. Ook hier geldt simpelweg op=op. 

Onder ‘duurzame inzetbaarheid’ wordt verstaan het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Dit vereist een optimale fit van het menselijk kapitaal (kennis, vaardigheden, gezondheid en persoonlijkheid) van de werknemers met de vraag op de arbeidsmarkt, zowel nu als in de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door (preventieve) maatregelen op het gebied van management en organisatie van het werk, personeel en gezond en veilig werken. Werkgevers kunnen hun medewerkers behouden en versterken door hen uit te blijven dagen en eigenaarschap en zelfontplooiing te stimuleren. Verzuim kan op deze manier worden tegengegaan en de persoonlijke effectiviteit en medewerker tevredenheid kunnen verhoogd worden. Het effect is bovendien dat werknemers gemakkelijk inzetbaar zijn en daarmee vergroten ze hun kansen op werk. Het zorgt voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

De subsidiabele kosten bestaan uit de directe kosten van het inhuren van een deskundige voor het laten opstellen van een advies met een plan van aanpak voor implementatie en/of het begeleiden bij het implementeren van een advies. Het subsidiepercentage zal 50% bedragen tot een maximum van 12.500 euro. Dat betekent dat de maximale projectkosten 25.000 euro mogen bedragen, minimaal is dat  12.000 euro.

Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna. Alle kosten, activiteiten en uren moeten gemaakt zijn tijdens de projectperiode.


Subsidie voor professionaliseren Drents mkb | PGHM