Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Om de exportactiviteiten in de provincie Fryslân te stimuleren, biedt de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 mkb-ondernemers financiële ondersteuning bij het realiseren van internationale marktverkennings- en marktontwikkelingsactiviteiten. Er kan subsidie worden verstrekt voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek, exportplan, kennisvergroting, vertaling, ontwikkelingsprogramma en voor het realiseren van een matchmaking. Vanaf 15 februari 2019 is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker.


Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in de provincie Fryslân kunnen subsidie aanvragen.De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum dat per aangevraagde activiteit varieert tussen € 5.000,- en € 10.000,-. Na verlening wordt een voorschot van 100% uitgekeerd. Het is mogelijk om per subsidiabele activiteit meerdere aanvragen in te dienen op voorwaarde dat het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat. Er is geen limiet verbonden aan het aantal aanvragen dat een aanvrager kan indienen per subsidiabele activiteit.

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van:

  • marktonderzoek: het laten uitvoeren van onderzoek door een externe deskundige, naar landen of buitenlandse markten, waar bestaande of nieuwe producten dan wel diensten kunnen worden afgezet;
  • exportplan: het laten uitvoeren van een onderzoek door een externe deskundige voor landen of buitenlandse markten. Het resultaat van het onderzoek is een plan dat gericht is op het inrichten van de bedrijfsvoering, de producten of diensten en de markt- en klantbewerking van de aanvrager voor export.
  • kennis vergroting export: deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus op het gebied van export die wordt aangeboden door een externe deskundige of een overkoepelende organisatie van externe deskundigen;
  • vertaling export: het door een externe deskundige laten vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie van de onderneming van de aanvrager vanuit het Nederlands naar een buitenlandse taal;
  • ontwikkelingsprogramma: het laten uitvoeren van een programma binnen de onderneming van de aanvrager door een externe deskundige, dat gericht is op de aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of diensten tot exporteerbare producten dan wel op het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export;
  • matchmaking: het inschakelen van een externe deskundige om contact te leggen tussen de onderneming van de aanvrager en één of meer nieuwe buitenlandse partners of klanten op het gebied van verkoop dan wel voor het tot stand laten komen van exportactiviteiten vanuit of naar een bepaald land;
  • exportmedewerker: de door de exportmedewerker uit te voeren werkzaamheden beogen direct of indirect een bijdrage te leveren aan de internationalisering van de onderneming van de aanvrager. Belangrijk is dat deze nieuwe medewerker nog niet in dienst is op het moment van ontvangst van de aanvraag. De werving van de nieuwe medewerker kan pas plaatsvinden na indiening van de aanvraag. In afwijking op voorgaande thema's bedraagt de minimale subsidie € 2.500 en maximaal € 20.000.

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2020 worden ingediend


export