Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Voucherregeling MKB Fryslân is verlengd

Met de regeling wordt beoogd het kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategisch HR van het MKB in de provincie Fryslân te stimuleren. De voucher kan worden aangevraagd door een MKB-onderneming die een vestiging heeft in Fryslân en daar de ondernemingsactiviteiten uitvoert. 


Vouchers worden verstrekt voor:

  • het opstellen van een strategisch HR beleidsplan en/of de implementatie hiervan;
  • deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken en/of medewerkers die HR taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR functionarissen;
  • bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan, financieringsplan of bedrijfsplan;
  • innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Het bedrag aan subsidiabele kosten per project bedraagt minimaal 500  euro. De subsidie per project bedraagt maximaal 2.500 euro. In aanmerking komen alleen kosten van het inschakelen van een extern deskundige. Een MKB-ondernemer mag twee vouchers aanvragen. Binnen drie weken na de verleningsbeschikking wordt de subsidie voor 100% bevoorschot. De subsidie wordt 6 maanden na subsidieverlening ambtshalve vastgesteld. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2019 worden ingediend.WBSO-mededeling doen vóór 1 april 2019 | PGHM